اهمیت جانمایی پلاک ثبتی

اهمیت جانمایی پلاک ثبتی و خدمات ارائه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین تأثیر توسعه فناوری‌های نقشه‌برداری و سیستم‌های GIS بر جانمایی پلاک ثبتی و امور ثبتی املاک