جانمایی پلاک ثبتی در اسلامشهر

جانمایی پلاک ثبتی در اسلامشهر در راستای اجرای قانون ثبت، مراحل ثبت ملک و زمین در اسلام شهر آغاز شده و برای هر قطعه زمین
یک پلاک ثبتی اصلی و فرعی در نظر گرفته شده است.