عکس هوایی

تصویر و نقشه هوایی

تصویر و نقشه هوایی – در این مقاله با مقوله نقشه هوایی و کاربرد عکس های هوایی در نقشه برداری آشنا خواهیم شد و در ادامه بهبررسی تفاوت میان نقشه هوایی و عکس هوایی از جنبه های گوناگون می پردازیم.

تصویر و نقشه هوایی