نقشه هوایی در تهران

نقشه هوایی در تهران- آشنایی با تکنولوژی LIDAR (یا لایدار)، آشنایی با فتوگرامتری و سه شاخه اصلی آن و در نهایت بررسی کاربرد های نقشه هوایی در استان تهران.