لیدار یا لایدار چیست و نقش آن در نقشه برداری

لیدار یا لایدار چیست – تفاوت لایدار و رادار، کاربرد و نقش لایدار در نقشه برداری و آشنایی با طراحی لیدار