نقشه برداری با استفاده از PPK

نقشه برداری با استفاده از PPK یا Post-Processed Kinematic، یک تکنولوژی تصحیح داده‌های GNSS است.