جانمایی پلاک ثبتی شهر جدید مهستان

جانمایی پلاک ثبتی شهر جدید مهستان، شهری به سوی پیشرفت با موقعیت های نو واقع در منطقه ای کوهستانی و در
همسایگی (قسمت غربی) استان زیبای البرز است.