جانمایی پلاک ثبتی در بومهن

جانمایی پلاک ثبتی در بومهن و آشنایی با نحوه نقشه برداری و تعیین حدود ملک، و همچنین نگاهی به مراحل و
هزینه های جانمایی پلاک ثبتی در بومهن.